Domeinen

Domein samenleving en gezondheid

Deze raadsperiode zetten we vooral in op continuering en bestendiging van het beleid binnen het sociaal domein en de uitvoering daarvan. Daarvoor is In 2020 het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein "Maatwerk voor onze  inwoners" 2021-2025 en de Integrale Verordening vastgesteld en zijn geïmplementeerd in de uitvoering.

Dit gaat het wijkteam helpen om samen met de inwoner te kijken wat op de verschillende leefgebieden: werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo nodig is, om het gewenste effect te bereiken. Daarbij worden de verschillende mogelijkheden onderzocht en wordt waar mogelijk de gemeenschap betrokken en wordt de hulp op passende en eerlijke wijze geboden. De sociale kaart zal hierbij helpen.

Regionaal wordt de inkoopstrategie herijkt. Deze strategie is de basis voor de inkoop van voorzieningen. Hier krijgen de transformatieagenda voor de jeugd, de norm voor opdrachtgeverschap en de ontwikkelopgave voor de Wmo hun plek. De (financiële) zelfredzaamheid van de inwoners waarop een moreel appèl zal worden gedaan, komt hierin terug.

In 2021 werd de Lokale Inclusie Agenda (LIA) vastgesteld. In de Agenda zijn actiepunten opgenomen om te komen tot een toegankelijke en inclusieve samenleving. Daarnaast punten die bijdragen aan de interne en externe bewustwording. In 2022 worden deze punten opgepakt.
Een aantal actiepunten komt ook terug in deze begroting.
Het gaat daarbij om de actiepunten:

  • Actiepunt 3.1 Sociale kaart - > staat hierboven genoemd.
  • Actiepunt 6.3 Regenboogweek -> staat onder Domein Samenleving en gezondheid; doelstelling SG2 Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm.
  • Actiepunt 2.3 Inclusieve speelplekken -> staat onder Domeinen – Domein leefomgeving en duurzaamheid – Stimuleren overheids- en inwonersparticipatie.

Lasten, baten en saldo

Lasten

57.020.044

43,3 %

Baten

19.840.184

15,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50