Financiële begroting

Taakvelden

Bedragen x € 1.000,-

Jaar 2022

Jaar 2023

Jaar 2024

Jaar 2025

Taakveld

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0-1 Bestuur

64

2.703

64

2.606

64

2.621

64

2.637

0-10 Mutaties reserves

11.397

8.468

8.308

7.556

7.399

6.680

6.552

6.274

0-2 Burgerzaken

492

1.036

402

993

797

1.191

692

1.117

0-3 Beheer overige gebouwen en gronden

569

686

572

369

575

372

575

349

0-4 Overhead

748

19.560

975

19.262

975

19.290

975

18.894

0-5 Treasury

2.875

1.588

2.870

1.608

2.782

1.608

2.699

1.609

0-61 OZB woningen

7.374

300

7.374

300

7.374

299

7.374

299

0-62 OZB niet-woningen

3.454

222

3.454

222

3.454

222

3.454

222

0-64 Belastingen overig

124

0

124

0

124

0

124

0

0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

76.100

0

74.830

0

74.750

0

75.178

0

0-8 Overige baten en lasten

60

-152

60

-152

60

-152

60

-152

0-9 Vennootschapsbelasting

0

1

0

1

0

1

0

1

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

5

3.830

5

3.924

5

3.926

5

3.923

1-2 Openbare orde en veiligheid

3

1.043

3

1.116

3

1.163

3

1.097

2-1 Verkeer en vervoer

100

7.896

100

7.915

100

7.939

100

7.911

2-2 Parkeren

6

0

6

0

6

0

6

0

2-3 Recreatieve havens

63

52

63

57

63

57

63

50

2-4 Economische havens en waterwegen

28

1.495

28

1.492

28

1.489

28

1.488

3-1 Economische ontwikkeling

0

434

0

436

0

438

0

440

3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

307

0

307

0

306

0

306

3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

58

256

58

255

58

255

58

255

3-4 Economische promotie

3.003

348

3.003

347

3.003

347

3.003

347

4-1 Openbaar basisonderwijs

3

242

3

241

3

241

3

241

4-2 Onderwijshuisvesting

161

3.631

161

3.513

161

3.451

161

3.418

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

270

1.455

270

1.455

270

1.454

270

1.454

5-1 Sportbeleid en activering

10

736

10

736

10

736

10

736

5-2 Sportaccommodaties

435

4.968

435

3.840

435

3.628

435

3.486

5-3 Cult.presentatie, -productie en -partic.

7

838

7

806

7

849

7

819

5-4 Musea

1

210

1

209

1

209

1

148

5-5 Cultureel erfgoed

0

364

0

363

0

363

0

363

5-6 Media

13

1.028

13

1.027

13

1.027

13

1.027

5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

292

7.510

292

7.799

292

8.246

292

8.465

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

103

2.302

103

2.162

103

2.080

103

2.073

6-2 Wijkteams

0

2.887

0

2.882

0

2.877

0

2.877

6-3 Inkomensregelingen

8.888

9.124

8.888

9.058

8.903

8.931

8.903

8.931

6-4 Begeleide participatie

0

5.836

0

6.064

0

6.301

0

6.301

6-5 Arbeidsparticipatie

0

448

0

393

0

282

0

273

6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)

0

1.625

0

1.532

0

1.568

0

1.568

6-71 Maatwerkdienstverlening 18+

300

5.046

300

5.047

300

5.042

300

5.042

6-72 Maatwerkdienstverlening 18-

24

13.976

24

13.976

24

13.976

24

13.976

6-81 Geëscaleerde zorg 18+

0

33

0

33

0

33

0

33

6-82 Geëscaleerde zorg 18-

66

1.796

66

1.788

66

1.788

66

1.788

7-1 Volksgezondheid

0

1.610

0

1.602

0

1.510

0

1.510

7-2 Riolering

5.033

4.070

5.624

4.725

5.865

4.710

6.073

5.175

7-3 Afval

7.586

6.469

7.953

6.742

8.103

7.007

8.256

7.197

7-4 Milieubeheer

8

1.618

8

1.409

8

1.031

8

1.331

7-5 Begraafplaatsen en crematoria

288

579

288

576

288

574

288

580

8-1 Ruimtelijke ordening

330

2.227

330

2.223

330

2.219

330

2.219

8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

1.804

2.131

2.001

2.308

650

956

650

956

8-3 Wonen en bouwen

1.200

2.666

1.200

2.662

1.200

2.658

1.200

2.658

Totaal

133.345

135.497

130.276

133.786

128.652

131.799

128.406

131.711

0-11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-2.152

-3.510

-3.147

-3.305

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50