Financiële begroting

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen  2020 - 2025

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

RV

Naam reserve/voorziening

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

code

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Reserves

8000000

Algemene reserve 

4.616

4.839

4.665

4.661

4.736

4.811

8100002

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

2.184

1.932

1.406

1.552

1.539

1.807

8100003

Reserve gebouwen onderwijs

14.925

14.200

13.269

12.446

11.665

10.894

8100007

Reserve grondexploitatie 

7.665

5.472

4.802

4.877

4.952

5.027

8100008

Reserve milieubeleid

14

0

0

0

0

0

8100015

Reserve regio arr bedrijvent KopNH

27

0

0

0

0

0

8100016

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

138

104

131

159

186

214

8100017

Reserve investeringen economisch nut 

3.488

3.214

2.962

2.711

2.462

2.257

8100018

Reserve investeringen maatschappelijk nut

18.932

24.896

24.864

23.951

22.480

21.277

8100021

Reserve afvalstoffenheffing 

1

83

287

579

725

696

8100024

Reserve egalisatie rioolheffing

893

265

165

89

721

1.085

8100025

Reserve Markt 18 

986

918

853

790

730

673

8100026

Reserve NUP 

19

0

0

0

0

0

8100027

Reserve frictiekosten fusie 

46

0

0

0

0

0

8100029

Reserve Maatschappelijk nut

1.041

443

303

303

163

163

8100031

Reserve Decentralisatie sociaal domein

1.053

231

231

231

231

231

8100033

Reserve Overlopende posten

138

50

50

50

50

50

8100035

Reserve opleidingen

396

541

541

541

541

541

8100038

Reserve wegenonderhoud

120

143

100

57

13

0

8100039

Reserve groenonderhoud

0

5

35

65

95

125

8100040

Reserve onderhoud buitenruimte

569

956

1.574

2.192

2.810

3.428

8100043

Reserve dorpshuizen

50

50

50

50

50

50

8100044

Reserve buitensportaccommodaties

3.021

1.031

49

187

526

938

8100045

Reserve structuurvisie Petten

275

0

0

0

0

0

8100047

Reserve reddingsbrigade

375

307

227

146

67

22

8100048

Reserve BYOD

396

175

351

526

702

877

8100049

Reserve binnensportaccommodaties

0

12

23

23

23

23

8199999

Reserve resultaat boekjaar

1.007

0

0

0

0

0

Totaal reserves

62.376

59.867

56.938

56.187

55.467

55.190

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

RV

Naam reserve/voorziening

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

code

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Voorzieningen

8500000

Voorziening pensioen voormalig wethouders

438

379

320

261

202

143

8500001

Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders

599

357

147

23

0

0

8500003

Voorziening parkeerfonds

43

0

0

0

0

0

8500004

Voorziening onderhoud zwembad de Wiel

66

59

52

44

37

30

8500005

Voorziening onderhoud begraafplaats

3

0

25

50

75

100

8500009

Voorziening uitstroom personeel

322

120

120

120

120

120

8500010

Voorziening riool

4.386

0

172

582

1.450

2.566

8500015

Voorziening bedrijfsvoeringsrisico's

355

355

355

355

355

355

8500016

Voorziening overdracht wegen HHNK

840

830

830

830

830

830

Totaal voorzieningen

7.052

2.100

2.021

2.266

3.070

4.144

Totaal reserves en voorzieningen

69.428

61.967

58.959

58.452

58.537

59.333

 

Naast voormelde reserves beschikken we over stille reserves.De omvang van deze reserves bedraagt per september 2021 4,5 miljoen euro. Jaarlijks stellen we een overzicht op waaruit de omvang van de stille reserves blijkt.  

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50