Financiële begroting

Prognosebalans

Prognose balans (bedragen x € 1.000,-)

prognose

begroting

raming

raming

raming

ACTIVA

2021

2022

2023

2024

2025

Ib    Materiële aste activa

103.170

104.129

105.556

106.306

107.918

Ic    Financiële vaste activa

11.750

10.781

10.487

10.193

9.914

II     Vlottende activa

25.438

24.304

23.559

23.114

22.551

Totaal activa

140.359

139.214

139.602

139.613

140.382

prognose

begroting

raming

raming

raming

PASSIVA

2021

2022

2023

2024

2025

III  Eigen vermogen

 - Algemene reserve (Buffer)

4.438

4.189

4.109

4.109

4.109

 - Overige bestemmingsreserves

54.713

51.892

51.079

50.218

49.799

 - Exploitatiesaldo boekjaar

2

-2.152

-3.509

-3.147

-3..305

      Totaal eigen vermogen

59.153

53.929

51.679

51.180

50.603

IV   Voorzieningen

2.100

2.021

2.266

3.070

4.144

V    Vaste schulden

54.184

50.979

47.774

44.569

41.364

VI   Vlottende passiva

24.922

32.185

37.785

40.694

44.170

Totaal passiva

140.359

139.214

139.602

139.613

140.382

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50