Financiële begroting

Areaaluitbreiding

areaaluitbreiding woningen

  • Hier wordt toegelicht hoe we omgaan met areaal uitbreidingen in de begroting.

Ten aanzien van de inkomsten

  • Binnen de berekening van de algemene uitkering wordt door het Rijk gerekend met een stijging van 176 woningen en 183 inwoners. Omdat wij een ambitieuzer bouwprogramma hebben is binnen de algemene uitkering nog een jaarlijkse stelpost opgenomen van in totaal € 92.000,- aan te verwachten extra opbrengsten voor woningbouw. Dit bedrag is gebaseerd op een jaarlijkse toename van 140 woningen en 280 inwoners. Dus gemiddeld 2 inwoners per woning. In totaal wordt in de begroting 2022 hierdoor gerekend met een uitbreiding van  316 woningen en 463 inwoners.
  • In het betreffende begrotingsjaar komt de stelpost te vervallen omdat de areaaluitbreiding dan onderdeel uitmaakt van de verschillende maatstaven waaruit de algemene uitkering is samengesteld.
  • Een jaarlijkse toename van woningen heeft ook effect op de OZB opbrengsten. In de begroting 2022 wordt naast een jaarlijkse stijging van de opbrengsten als gevolg van inflatie 1,4% ook voor het eerst rekening gehouden met meeropbrengst OZB vanwege de realisatie van 300 nieuwbouw woningen. De meeropbrengst die verwerkt is omvat een bedrag van € 90.000,-. Voor de meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met een stijging van de OZB inkomsten als gevolg van toekomstige woningbouw.
  • Een uitbreiding van het aantal woningen heeft daarmee ook een positief effect op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Omdat tegenover deze inkomsten ook specifieke kosten staan (kostendekkende tarieven) levert dit geen (meerjarig) voordeel op dat ter dekking kan dienen voor de meerjarenbegroting.
  • Met mutaties in bedrijfsvestigingen wordt geen rekening gehouden.

Ten aanzien van de uitgaven

  • In de begroting 2022 nemen wij de areaaluitbreiding mee. Dit betreft wegen, groen, bomen, openbare verlichting, riolering, straatmeubilair enz. Dit wordt structureel meegenomen. Vanaf volgend jaar jaarlijks deel laten uitmaken van de kadernota.
  • De organisatie laten we meegroeien door het personeelsbudget te verhogen met €100.000. Hierdoor kunnen wij onze diensten hoogwaardig blijven aanbieden aan alle inwoners en bedrijven.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50