Financiële begroting

Verloopoverzicht begrotingssaldo

In onderstaand overzicht is opgenomen de ontwikkeling van het begrotingssaldo na de 1e Tussenrapportage en de Kadernota 2022-2025

Ontwikkeling begrotingssaldo  2022-2025 

 

bedragen x 1.000 euro

2022

2023

2024

2025

stand begroting na 1e rapp. en kadernota

-1.631

V

1.460

N

1.055

N

694

N

Mutaties 2e rapportage

Rente correctie 5004999 en 6560000

-1

V

-1

V

-1

V

-1

V

Aanpassen bijdrage Ofs

4

N

4

N

4

N

4

N

Voorbereidingskrediet reconstructie Zuiderweg

5

N

5

N

5

N

5

N

OZB en waterschapsbelasting

10

N

10

N

10

N

10

N

Werving en selectie

30

N

Hogere kosten rechtskundige hulp

50

N

50

N

50

N

50

N

Aanpassing  afschrijving inv. Reddingsbrigade

8

N

2

N

22

N

28

N

Ontwikkeling zorgkosten jeugd structureel

1.720

N

1.720

N

1.720

N

1.720

N

Extra kosten wmo en HH

448

N

448

N

448

N

448

N

Indexatie verzekeringspremie en afname eigen risico schades

23

N

23

N

23

N

23

N

Minder rentekosten geldleningen

-150

V

-150

V

-150

V

-150

V

Meerjarige aanpassingen voor wat betreft Leges en afdrachten voor ID-bewijzen, paspoorten en rijbewijzen

-10

V

-4

V

-45

V

-14

V

Uitvoeringskosten MRA stijging

3

N

3

N

3

N

3

N

2 extra p&o personeelsleden

180

N

155

N

105

N

105

N

Mutaties Begroting 2022 - 2025

Extra gelden jeugdzorg

-53

V

-1.762

V

-1.612

V

-1.432

V

Aanpassing budget dagbesteding primitieve begroting en MJR

32

N

32

N

87

N

87

N

Structurele inzet jongerenwerk vanaf 2022

122

N

122

N

122

N

122

N

Orange The world

3

N

3

N

3

N

3

N

Aanpassing dividend Liander

48

N

48

N

48

N

48

N

Investering KNRM en reddingsbrigade Petten

-46

V

Rookvrije en gezonde leefomgeving

99

N

91

N

Extra subsidie kopgroep bibliotheken

50

N

50

N

50

N

50

N

Nieuwe CAO gemeenteambtenaren

295

N

295

N

295

N

295

N

Taxatie opstal en inventaris

18

N

Continuering duurzaamheid en klimaat

300

N

Voortzetten buurtgezinnen 2022 en verder

10

N

10

N

10

N

10

N

Duurzaamheidsambities binnen onderwijshuisvesting

38

N

15

N

15

N

15

N

Aanpassing rijksvergoeding wet BUIG

748

N

748

N

748

N

748

N

Verbouw brandweerkazerne Schagerbrug

33

N

33

N

33

N

Areaal uitbreiding (kosten)

100

N

100

N

100

N

100

N

Totaal muaties 

3.784

N

2.050

N

2.092

N

2.610

N

Stand meerjaren begroting

2.153

N

3.510

N

3.147

N

3.304

N

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50