Paragrafen

Paragraaf grondbeleid

Nota Grondbeleid
Een goed gekozen type grondbeleid kan helpen bij de realisatie van diverse gemeentelijke doelstellingen. Wij kunnen op een actieve ('grondexploitatie') of faciliterende wijze grondbeleid voeren of een combinatie daarvan door middel van verschillende gradaties van samenwerken. De verschillende typen kunnen wij uitvoeren door gebruik te maken van de daarvoor geschikte beleidsinstrumenten. Welke vorm van grondbeleid wij toepassen hangt af van de individuele situatie en het gewenste doel. De nota Grondbeleid 2017 geeft inzicht in de mogelijkheden die er zijn en geeft weer op welke wijze wij onze beleidsinstrumenten kunnen inzetten. Er wordt in 2021 gewerkt aan een actualisatie van de nota. De verwachting is dat deze begin 2022 ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 (MPG 2021)
De MPG wordt voorafgaand aan de programmabegroting aan de raad gepresenteerd. De raad stelt hiermee opnieuw de bouwgrond in exploitatie vast. Hierdoor kan de raad bij de begroting gericht (financiële) middelen ter beschikking stellen en bij de jaarrekening haar controlerende taak goed uitvoeren.

Via besluitvorming MPG 2021 zijn de geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen vastgesteld. In juni 2021 is de grondexploitatie Remmerdel door de raad vastgesteld en is een bouwgrond in exploitatie geopend. De te verwachten financiële resultaten van Bouwgrond in exploitatie zijn nu als volgt:

Bouwgrond in exploitatie

Verwachte einddatum

Te verwachten resultaat

Verliesvoorziening

Callantsoog Denneweg

2022

€ 7.012

Groote Keeten Boskerpark

2024

€ 193.547

Schagen Lagedijk

2027

- € 2.535.901

€ 2.535.901

Schagen Makado

2023

- € 1.487.223

€ 1.487.223

Schagen Regioplein

2021

€ 0,-

Sint Maartensbrug kavels Brede School

2022

€ 19.463

Warmenhuizen Centrum fase 2

2021

€ 0,-

Warmenhuizen Remmerdel

2025

€ 2.922.000

Totaal

- € 878.102

€ 4.023.124

Het totale te verwachten grondexploitatieresultaat (optelling van de geactualiseerde saldi van grondexploitaties) is € 878.000 nadelig. Dit bedrag bestaat voor € 3,15 mln. aan positieve projecten en € 4,02 mln. aan negatieve projecten. Voor het negatieve resultaat is een verliesvoorziening getroffen. (Tussentijdse) Winstneming bij grondexploitaties wordt bijgeschreven in de reserve grondexploitatie.

Af te sluiten projecten
Via de MPG 2021 is door de raad besloten om een tweetal grondexploitaties af te sluiten: Schagen Regioplein en Warmenhuizen centrum fase 2. Een grondexploitatie kunnen we afsluiten als de gehele grondexploitatie is afgerond. Zoals reeds besloten bij het MPG 2020, is een separaat project opgesteld ten behoeve van restantwerkzaamheden in afgesloten grondexploitaties.

Projecten in voorbereiding
De voorbereidingskosten die worden gemaakt voorafgaand aan vaststelling van een grondexploitatie worden gewaardeerd op de balans. De balanspositie wordt afgeboekt van de grondexploitatie. De reserve grondexploitatie dient als risicobuffer indien een project niet tot uitvoering wordt genomen.

Reserve grondexploitatie en weerstandsvermogen
De reserve grondexploitatie vormt de risicobuffer voor de gemeentelijke grondexploitaties. De reserve vangt schommelingen in financiële resultaten op zodat de gemeentelijke financiële huishouding niet wordt verstoord. De reserve dient ook als dekkingsbron voor specifieke kosten zoals zijn vastgesteld door de raad. Hieronder valt ook de voorbereidingskosten en de dekking voor vaststelling van nieuwe grondexploitaties met een eventueel nadelig resultaat.

Uitgangspunt is dat de reserve grondexploitatie  in ieder geval het risicoprofiel zoals geformuleerd in het MPG 2021 en bepaalde onttrekkingen die zijn vastgesteld door de raad, meerjarig kan afdekken. Op basis van de verwachte ontwikkeling weerstandscapaciteit 2021-2025 zoals verwoord in de MPG 2021 wordt geconcludeerd dat de reserve grondexploitatie meerjarig van voldoende omvang is om de geanalyseerde risico’s en onttrekkingen op te kunnen vangen.

Verkoop vastgoed
Ten behoeve van de begroting is een meerjarige inschatting van verkoopkosten en opbrengsten van ons vastgoed gemaakt. Voor nu wordt meerjarig rekening gehouden met € 150.000 aan verkoopopbrengsten en € 20.000 aan verkoopkosten. Dit zal aan het einde van het jaar 50/50 worden toegevoegd aan reserve grondexploitatie en de algemene reserve.

Vennootschapsbelasting (Vpb-plicht)
Bij de bepaling of wij als gemeente Vennootschapsbelasting moet betalen over onze grondexploitaties maken wij gebruik van een (Post) Quickscan. Deze scan laten wij jaarlijks uitvoeren door een externe partij. Op basis van een recente Quickscan (september 2021) is de voorlopige uitkomst dat er nog geen sprake is van een belaste activiteit.

De gehanteerde Post QuickScan methodiek is een uitwerking van de Post QuickScan methodiek zoals beschreven in de Nieuwsflits van de SVLO van 16 juni 2017. Door de beperkte toelichting in dit stuk kan op onderdelen mogelijk nog sprake zijn van interpretatieverschillen. Jaarlijks gaan we opnieuw toetsen of de fiscale positie van de grondexploitaties (aanzienlijk) is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50