Domeinen

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Samen met inwoners en bedrijven zorgen we voor de duurzame instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat we onze kapitaalgoederen zorgvuldig en op tijd onderhouden, beheren en vervangen. Daarmee zorgen we dat de openbare ruimte generatie op generatie in goede staat is en blijft.

Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Door de kwaliteit van de buitenruimte te vergroten of nieuwe impulsen geven in bereikbaarheid, vervoer, natuur en milieu. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren.
Ook krijgen zij volop de gelegenheid een (participatieve) bijdrage te leveren aan gemeentelijke initiatieven, om te komen tot een aantrekkelijker leefomgeving.

Door de klimaatverandering, het opraken van fossiele brandstoffen en de toenemende schaarste van grondstoffen is de samenleving - en daarmee ook de gemeente – gedwongen te zorgen voor verduurzaming van de leefomgeving.Als gemeente zijn wij gestart met een serieuze verandering op het gebied van energie, warmte en klimaatdoelstellingen door een omvangrijk en dynamisch programma te starten en hier invulling aan te geven. Ook ecologie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en circulaire economie zijn onderdeel van dit programmaplan.

In 2022 werken wij onder andere aan:

1: Renovaties aan o.a. wegen, riolen en bruggen
Onder andere voorbereiding van integraal project Hartendorp; voorbereiding en aanbesteding van integraal project Stroet. Met de uitvoering van fase 1 van de hoofdassen Tuitjenhorn gaan wij starten. Fase 2 en 3 worden voorbereid. Integraal project Sandepark wordt voorbereid en aanbesteed. Met de uitvoering van integraal project Zeeweg gaan wij starten.

2: Uitvoering van het duurzaamheidsprogramma via de zes programmalijnen

 • Elektriciteit: Energiebespaarprogramma, uitvoering RES NHN 1.0, ontwikkelen RES NHN 2.0
 • Warmte: Energiebespaarprogramma, Uitvoeren ambities uit Transitievisie Warmte
 • Duurzame Mobiliteit: Mobipunten, laadinfrastructuur, doorfietsroute Den Helder-Schagen-Alkmaar
 • Groen & Biodiversiteit: uitvoeren deelprogramma's 'Schagen Groeit Door' en 'Bollen en Bijen'
 • Klimaatadaptatie: uitwerken regionale 'Strategie Klimaatadaptatie Noordkop' tot lokale en regionale uitvoeringsagenda's
 • Circulaire Economie: uitvoeren Afval- en recycle plan gemeente Schagen

3: Opstellen nieuw beleid

 • Mobiliteitsvisie (start)
 • Gemeentelijk rioleringsplan 2023-2027
 • Beleid bebording en straatmeubilair
 • Beleid reclame
 • Groenbeleid (start)
 • Beleid ecologie (afronding)
 • Beleid spelen
 • Actualisatie parkeernota
 • Parkeren centrum Schagen en parkeerfonds
 • Digitalisering in het mobiliteitsdomein (start)
 • Beleid wegen (start)
 • Beleidsplan water en klimaat (start)

Lasten, baten en saldo

Lasten

29.007.564

22,0 %

Baten

6.674.147

5,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50