Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Doelstelling
Met dit overzicht van de lokale heffingen maken we inzichtelijk welke heffingen er zijn en wat de tarieven zijn. Dit maakt duidelijk wat de financiële consequenties zijn van eerder gemaakte beleidskeuzes en wat de burger hiervoor moet betalen.

Gemeentelijk beleid
In de Gemeentewet is bepaald welke belastingen door een gemeente geheven kunnen worden. Dit zijn de belastingen genoemd in de artikelen 220 t/m 229d Gemeentewet en de belastingen die de gemeente heft op basis van andere wetten, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing op basis van de Wet milieubeheer.

Het algemene uitgangspunt is dat tarieven kostendekkend moeten zijn. Dit beleid komt neer op ‘de gebruiker betaalt’. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt 100% kostendekkendheid nagestreefd. Voor burgers die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen is kwijtschelding mogelijk. Dit is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en bij uitzondering voor de onroerendezaakbelastingen.

Inflatiecijfer

Voor de leges, riool-, en afvalstoffenheffing is afgesproken dat we, indien mogelijk en acceptabel, kostendekkende tarieven heffen. De onroerendezaakbelastingen en overige heffingen verhogen we jaarlijks met een inflatiecijfer gelijk aan het consumenten prijsindex (CPI) cijfer uit de Macro Economische Verkenning (MEV) van maart. In de belastingvoorstellen is, indien van toepassing, gerekend met een inflatiepercentage van 1,4%, gebaseerd op het cpi cijfer uit de MEV van maart.

De belangrijkste belastingen, rechten en leges,
die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:

 • Onroerendezaakbelastingen;
 • Afvalstoffenheffing;
 • Rioolheffing (gebruikersheffing);
 • Toeristenbelasting;
 • Forensenbelasting;
 • Grafrechten;
 • Precariobelasting;
 • Leges.

Per soort treft u een toelichting aan.

Onroerendezaakbelastingen
De gemeente heft onroerendezaakbelastingen (ozb) op grond van artikel 220 van de Gemeentewet. Voor gecombineerde panden, waarbij een deel bedrijfsmatig wordt gebruikt en een deel als woning, wordt voor het woondeel een vermindering toegepast. Ook hier wordt het gebruikersdeel woningen van de onroerendezaakbelastingen niet opgelegd.

De inkomsten voor 2022 zijn geraamd op totaal € 10.792.000,-. Deze inkomsten zijn inclusief de inflatie van 1,4%, € 90.000 aan meeropbrengst OZB vanwege de realisatie van 300 nieuwbouw woningen, de afdracht van € 107.992,- voor het Ondernemersfonds Schagen (OFS) en het compensatiebudget voor sport en cultuur (de 3% extra opbrengst van sport- en culturele complexen).

Omdat de hertaxatie naar peildatum 1 januari 2021 nog niet is afgerond, zijn de tarieven voor 2022 nog niet bekend. Uiterlijk in december 2021 komen we met een voorstel tot vaststelling van de tarieven. Bij de berekening van de tarieven zal rekening worden gehouden met de uitkomsten van de herwaardering. Bij een stijging van de WOZ-waarde daalt het tarief, zodat de herwaardering opbrengst neutraal uitpakt. Andersom zal bij een daling van de WOZ-waarde het tarief stijgen.

Afvalstoffenheffing
De Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing regelt de heffing en invordering van de gemeentelijke afvalstoffen, oftewel de kosten van het ophalen van het huishoudelijk afval. Afvalstoffenheffing kan worden geheven op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer. De aanslag afvalstoffenheffing wordt vastgesteld afhankelijk van het aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar bij een huishouden staat ingeschreven.

De gemeentelijke afvalstoffenheffing wordt voor een groot deel bepaald door het tarief uit de dienstverleningsovereenkomst (dvo) met de HVC. Andere kostencomponenten van de afvalstoffenheffing zijn: inzamel- en afvoerkosten van openbare afvalbakken (inzet eigen gemeentelijke dienst en werkvoorzieningsschap PRO), inzet gemeentelijke veegmachines, kosten van invordering & verhaal & kwijtschelding, papiervergoeding aan verenigingen en instellingen, BTW en afvalstoffenbelasting aan het Rijk, etc. Verhoudingsgewijs wordt de afvalstoffenheffing voor 75% bepaald door het dvo-tarief van HVC en voor 25% door eigen toerekenbare kosten op het onderwerp afvalinzameling en verwerking.

--> Jaarlijkse inrekening van Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) en ingroei-model dienstverleningsovereenkomst
Het DVO-tarief van de dienstverleningsovereenkomst stijgt jaarlijks mee met de Consumenten
Prijsindexcijfer en loonkostencompensatie. Voor kalenderjaar 2022 wordt vermoedelijk een CPI van 2% ingerekend voor wat betreft de verwerkingskosten en 2% voor wat betreft de algemene kosten en de inzamelkosten. Hiernaast is bij aangaan van de dienstverleningsovereenkomst in 2017 een in-groeiregeling afgesproken voor de stijgende kosten van inzameling op glas en textiel, beheer en onderhoud inzamelmiddelen en collectieve kosten HVC voor de jaren 2017 t/m 2026, omgerekend 3% voor 2022.

Door bovenstaande componenten stijgt het tarief voor 2022 met 5%.  

Afvalstoffenheffing

2021

2022

1 persoon

293,-

307,-

2 personen

344,-

361,-

3 personen

344,-

361,-

≥ 4 personen

372,-

391,-

extra container

187,-

196,-  

De totale opbrengst van de afvalstoffenheffing is geraamd op € 7.141.000,-.

Rioolheffing
De rioolheffing wordt in de gemeente Schagen geïnd als retributie, conform de definitie van de Leidraad Riolering, die wordt geheven indien een bouwwerk is aangesloten op riolering. Percelen die niet zijn aangesloten op de riolering zijn niet heffing plichtig.

Voor 2021 bedragen de tarieven:

 • tot en met 99.750 m3 waterverbruik een tarief van € 190,- per eenheid van 350 m3 gebruik, waarbij een gedeelte van 350 m3 naar boven word afgerond;
 • vanaf 99.751 m3 een tarief van € 190,- per eenheid van 750 m3 gebruik, waarbij een gedeelte van 750 m3 naar boven wordt afgerond.

In december 2017 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Bij het monitoren van de investeringen is gebleken dat de aankomende jaren grote investeringen in het rioolstelsel staan gepland. Naast investeringen conform het GRP wordt een aantal grote rioolvervangingen versneld uitgevoerd. Vanwege deze investeringen is het noodzakelijk om het tarief te verhogen naar € 190,-. Het overschot de komende jaren wordt gestort in de reserve riolering. Toekomstige investeringen in het riool worden gedekt vanuit deze reserve riolering.
Het vastgestelde GRP voorziet in een gefaseerde stijging naar € 228 per huishouden in 2026.

In de primitieve begroting is aan inkomsten uit de rioolheffing een bedrag van € 4.978.000,- geraamd.

Toeristenbelasting

Het tarief per persoon per nacht bedraagt € 1,34, waarvan € 0,04 bestemd is voor de OFS (voor impulsen voor innovatie in het toerisme). De inkomsten uit de toeristenbelasting zijn vooralsnog geraamd op € 1.465.000,-.

Slechts voor kampeerplaatsen die toeristen voor een lange periode achtereen tot hun beschikking hebben gelden forfaitaire tarieven. Bij campings met jaarplaatsen, seizoenplaatsen of maandarrangementen is namelijk een registratie per nacht niet uitvoerbaar. Daarom zijn de volgende forfaitaire tarieven voor 2022 opgenomen:

Vaste jaarplaats

2,3 personen x 53,7 nachten x € 1,34

€ 165,50

Vaste seizoenplaats

2,4 personen x 53,6 nachten x € 1,34

€ 172,38

Seizoenplaats

2,4 personen x 52,9 nachten x € 1,34

€ 170,13

Voorseizoenarrangement

2,2 personen x 30 nachten x € 1,34

€   88,44

Verlengd voorseizoenarrangement

2,3 personen x 39 nachten x € 1,34   

€ 120,20

naseizoenarrangement

2,2 personen x 18 nachten x € 1,34  

€   53,06

maandarrangement

2,1 personen x 12 nachten x € 1,34

€   33,77

Forensenbelasting
Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, zonder dat zij in de gemeente hun hoofdverblijf hebben.

In de gemeente Schagen zijn ongeveer 3.700 personen belastingplichtig voor de forensenbelasting. De totale opbrengst van de forensenbelasting is geraamd op
 € 1.538.000,-.

De forensenbelasting kent twee tarieven: een tarief voor stacaravans en een tarief voor (recreatie)woningen.

Het tarief voor stacaravans bedraagt in 2022 € 248,80.
Het tarief voor (recreatie)woningen bedraagt in 2022 € 582,60.

Grafrechten
Grafrechten heffen we op basis van de Verordening op de heffing en invordering van grafrechten. In 2021 is de Beheersverordening gemeentelijke gedenkparken gemeente Schagen 2022 vastgesteld. Naar aanleiding van deze beheersverordening zijn de tarieven in de verordening grafrechten onderzocht en bijgesteld.

Voor het begraven of bijzetten van stoffelijke overschotten, voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door (of vanwege) de gemeente verlenen van diensten in verband met het begraven en het bijzetten, worden aanslagen grafrechten opgelegd. De inkomsten voor 2022 worden geraamd op € 46.300,-.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven op voorwerpen op, onder of boven voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond. De inkomsten voor 2022 worden geraamd op € 124.000.

Vanaf 2022 mag de precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond niet meer worden geheven. De opbrengst precariobelasting is hierdoor ten opzichte van vorig jaar € 2.076.000 lager. Dat we deze belasting vanaf 2022 niet meer mogen heffen is al sinds 2018 bekend en in de meerjarenraming is hier rekening mee gehouden.

Leges
Leges heffen we voor diensten die we als gemeente hebben geleverd. In de tarieventabel die bij de verordening behoort worden de bedragen genoemd die we voor de diverse verleende diensten heffen. Voor een aantal diensten worden de tarieven door het Rijk voorgeschreven, zoals reisdocumenten.

Bij de tariefstelling gaan we uit van 100% kostendekkendheid.   
De tarieventabel leges is onderverdeeld in drie titels en is ingericht volgens de modelverordening van de VNG:

 • titel 1 Algemene dienstverlening bijvoorbeeld: burgerlijke stand, reisdocumenten, winkeltijden etc.;
 • titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn: horeca, evenementen en dergelijke.

Voor titel 1 en 2 mogen de opbrengsten van alle diensten binnen een titel niet hoger zijn dan de uitgaven. Binnen een titel mag een dienst dus meer dan 100% kostendekkend zijn, mits deze gecompenseerd wordt door een lagere kostendekkendheid. Voor titel 3 geldt de kostendekkendheid per dienst.
De totale opbrengst aan leges is geraamd op € 1.680.089 zie onderstaand overzicht:

Totaal opbrengsten

Recapitulatie Titel 1, 2 en 3

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

Kostendekking Titel 1

€ 414.004

€ 107.751

€ 521.755

€ 472.757

90,61%

Kostendekking Titel 2

€ 790.642

€ 419.958

€ 1.210.600

€ 1.203.704

99,43%

Kostendekking Titel 3

€ 2.355

€ 1.344

€ 3.699

€ 3.628

98,08%

Kostendekking totale tarieventabel

€ 1.207.001

€ 529.053

€ 1.736.054

€ 1.680.089

96,78%

   
Titel 1 algemene dienstverlening

Bij titel 1 is weinig ruimte om de tarieven te verhogen omdat de opbrengsten voornamelijk veroorzaakt worden door paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestane hoogte.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

€ 27.873

€ 10.692

€ 38.565

€ 30.374

78,76%

hoofdstuk

2

Reisdocumenten

€ 226.286

€ 45.908

€ 272.194

€ 257.692

94,67%

hoofdstuk

3

Rijbewijzen

€ 93.480

€ 38.130

€ 131.610

€ 123.000

93,46%

hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

€ 3.436

€ 2.036

€ 5.472

€ 3.420

62,50%

hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens n.v.t

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Bestuursstukken n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

€ 49.351

€ 6.377

€ 55.728

€ 49.071

88,05%

hoofdstuk

10

Gemeentearchief

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

11

Huisvestingswet n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

12

Leegstandswet

€ 1.081

€ 641

€ 1.722

€ 1.698

98,61%

hoofdstuk

13

Gemeentegarantie n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

14

Marktstandplaatsen (voor weekmarkten e.d.) 

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

15

Winkeltijdenwet

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

16

Kansspelen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

17

Telecommunicatie

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

18

Verkeer en vervoer

€ 12.497

€ 3.967

€ 16.464

€ 7.502

45,57%

hoofdstuk

19

Diversen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 1

€ 414.004

€ 107.751

€ 521.755

€ 472.757

90,61%

De kostendekking van titel 2 is net onder de 100% kostendekkendheid en hoewel er getoetst wordt op de gehele verordening wordt u geadviseerd om onder deze grens te blijven. Het is namelijk goed mogelijk dat de jurisprudentie wijzigt m.b.t. kruis subsidiëring met als gevolg een toename van bezwaar en beroepsprocedures. De komende jaren wordt er onderzoek gedaan om te komen tot een snellere dienstverlening met als gevolg een lagere kostenpost wat een drukkend effect heeft op de kostendekkendheid.

Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Begripsomschrijvingen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

€ 66.814

€ 35.488

€ 102.302

€ 80.118

78,32%

hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

€ 697.022

€ 370.232

€ 1.067.254

€ 1.079.496

101,15%

hoofdstuk

4

Vermindering

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Teruggaaf

€ 0

€ 0

€ 0

€ 578

0,00%

hoofdstuk

6

Intrekking omgevingsvergunning

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

€ 230

€ 122

€ 352

€ 289

82,10%

hoofdstuk

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

€ 26.576

€ 14.116

€ 40.692

€ 43.223

106,22%

hoofdstuk

9

Gedoogbeschikking 

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

10

In deze titel niet benoemde beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 2

€ 790.642

€ 419.958

€ 1.210.600

€ 1.203.704

99,43%

  
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Titel 3 is een klein onderdeel van de legesverordening dat voor een groot deel bestaat uit evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijke betekenis ervan is dit bij veel gemeente niet kostendekkend. Zo zijn bij ons de leges voor evenementen afgeschaft.

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Horeca

€ 1.593

€ 908

€ 2.501

€ 2.694

107,72%

hoofdstuk

2

Organiseren markten en overige APV beschikking

€ 173

€ 100

€ 273

€ 201

73,63%

hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

€ 53

€ 31

€ 84

€ 67

79,76%

hoofdstuk

4

Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Leefmilieuverordening n.v.t

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Brandbeveiligingsverordening

€ 536

€ 305

€ 841

€ 666

79,19%

hoofdstuk

7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 3

€ 2.355

€ 1.344

€ 3.699

€ 3.628

98,08%

Overige gemeentelijke belastingen/heffingen
Naast de genoemde verordeningen is er nog een aantal met een relatief lage belastingopbrengst. Deze verordeningen hebben betrekking op marktgelden, staangelden, campergelden, havengelden en liggelden.

Kwijtschelding

De gemeente Schagen biedt aan inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Omdat de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van woningen is afgeschaft, wordt in principe alleen nog kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Kwijtschelding voor de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren is slechts mogelijk op de voorwaarde dat er geen overwaarde op de woning zit.

De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de bijstandsnorm. Dit is het maximale dat is toegestaan.

Kwijtscheldingsgerechtigden hoeven niet ieder jaar opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Wanneer in 2021 kwijtschelding is verleend, toetsen we geautomatiseerd voor belastingjaar 2022 of de inwoner weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Wanneer de toetsing positief is, krijgen ze automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 65% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend.  

Overzicht tarieven lokale heffingen
In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2022 van de belangrijkste gemeentelijke belastingen opgenomen.

Belastingtarieven per 1 januari 2022

OZB:
Eigenaar woning
Eigenaar niet-woning
Gebruiker niet-woning

n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.

Rioolheffing:
t/m 99.750 m3 bedraagt het tarief per 350 m3
vanaf 99.751 m3  bedraagt het tarief per 750 m3

      € 190,00
       € 190,00

Afvalstoffenheffing:
Eenpersoons huishouden
Twee- en driepersoons huishouden
Vier- en meerpersoons huishouden
Extra container

€  307,00
€  361,00
€  391,00
€  196,00

Overzicht geraamde baten en kwijtschelding

Soort heffing

Baten

Kwijtschelding

Onroerendezaakbelastingen (eigenaar/gebruiker)

10.787.000

0

Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing

7.141.000

189.000

Rioolheffing

4.978.000

108.000

Toeristenbelasting

1.465.000

niet mogelijk

Forensenbelasting

1.538.000

niet mogelijk

Leges

1.680.000

niet mogelijk

Precariorechten

124.000

niet mogelijk

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2021 09:04:29 met de export van 11/11/2021 14:16:50